МИНО ЛЕ КИСКО ЛЕ – лирска песна

Booking.com

Мино ле киско ле
доста се лагавме
ај да се земеме!
-Турчине, шејтане,

не зборвај со мене,
јас сум си свршена
во Горно Радово,
кај богат Димчета,
за помал Митрета.
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Неда Здравевска, родена 1910 година во с. Будимирци, а омажена во с. Груниште; во 1953 година имаше 43 години.
Вид на песна: пролетна (извикана)

Booking.com