МОМЕ ЖИТИ БРАТА – лирска песна

Booking.com

Моме, жити брата,
ај влезиси дома
запали борина,
просвети пондила;
ај подај ми узда

коња да зауздам,
горе јас ќе одам,
горе в планината,
дрво да пресечам,
дрво бележито,
бочва јас ќе правам.
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Неда Здравевска, родена 1910 година во с. Будимирци, а омажена во с. Груниште; во 1953 година имаше 43 години.
Вид на песна: пролетна (извикана)

Booking.com