НЕДО БЕЛА НЕДО – лирска песна

Booking.com

Недо, бела Недо,
бела перуниго,
не стој на бел камен,
каменот белее,

грло ти лелее.
Троица овчари
на нишан врљаат,
тебе ќе те удрат
среде рудо грло.
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Велика Лавуровска, родена 1936 година во с. Груниште; во 1953 имаше 18 години
Вид на песна: овчарска

Booking.com