НУНКОВИТЕ КОЊЕ – лирска песна, свадбарска

Нунковите коње
на соборје стојат,
колку што ми стојат,
толку се радвајат
с’ предните копајат,
задници врљајат,
оти ќе одаат

по млада невеста,
по бела Петкана.
Невеста е од далеку,
преку девет сињи гори;
силна сабја препашала
ќе ги коле сватовите
оти момче не бендиса;
момчето е Бело,
Бело од Костура.
Излегоа сватовите,
си отпаша силна сабја,
 се заврте лево десно
и ги закла сватовите,
па и Бело од Костура.

 

Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Неда Здравевска, родена 1910 година во с. Будимирци, а омажена во с. Груниште; во 1953 година имаше 43 години.
Вид на песна: свадбарска