Пештани (Pestani) село во Прилепско Мариово

Booking.com

Пештани се наоѓа во прилепскиот дел на Мариово, на крајниот северозападен дел на територијата на Општината Витолиште.

Селото е ридско, на надморска височина од 670 метри. Атарот зафаќа простор од 18,5 км2. Ha него преовладуваат пасиштата на површина од 1.297 ха, а на обработливото земјиште отпаѓаат 389 ха. Селото има полјоделско – сточарска функција. Населбата е мала, во фаза на наполно раселување, a е населена со македонско население.

Селска слава: Ѓурѓовден

pestani mariovo

pestani mariovo 01

pestani mariovo 02

pestani mariovo 03

pestani mariovo 04

pestani mariovo 05

Број на жители по години:

СТАТИСТИЧКИ   ПОДАТОЦИ за Мариовската нахија во

Име на селото

Пештани

Дефтер бр. 4 од 1476/77

Хане

11

Неженети

 

Вдовици

1

Годиш. приход

936

Дефтер бр. 16 од1481/82

Хане

17

Неженети

 

Вдовици

 

Годиш. приход

831

Дефтер бр. 73 од1519

Хане

46

Неженети

5

Вдовици

3

Годиш. приход

2476

Дефтер бр. 149 од 1528/29

Хане

32

Неженети

9

Вдовици

 

Годиш. приход

2261

Дефтер бр.232 од 1544/45

Хане

30

Неженети!

5

Вдовици

1

Годиш. приход

1200

 

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Пештани 105) (-) 1948

190

..

..

..

..

..

..

..

..

Пештани (Дуње) 1953

221

221

0

0

0

0

0

0

0

Пештани (Мариово) 1961

210

209

0

0

0

0

1

0

0

Пештани (Прилеп) 1971

149

149

0

0

0

0

0

0

0

Пештани (Прилеп) 1981

63

62

0

0

0

0

0

..

1

Пештани (Прилеп) 1991

29

29

0

0

0

0

0

0

0

Пештани (Прилеп) 1994

18

18

0

0

0

0

0

0

0

Пештани (Витолиште) 2002

20

20

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

Литература:
1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

Booking.com