Петалино (Petalino) село во Битолско Мариово

Booking.com

Петалино е наполно раселено пред 1953 година. Селото се наоѓа на територијата на Општината Новаци, од десната страна на Црна Река.

Селото лежи на надморска височина од 800 метри, а атарот зазема простор од 7,7 км2. Во 1880 година е изграден храм на Св. Вмч. Димитриј.

 petalino

Број на жители по години:

СТАТИСТИЧКИ   ПОДАТОЦИ за Мариовската нахија во

Име на селото

Петалино

Дефтер бр. 4 од 1476/77

Хане

17

Неженети

1

Вдовици

2

Годиш. приход

682

Дефтер бр. 16 од1481/82

Хане

22

Неженети

 

Вдовици

 

Годиш. приход

689

Дефтер бр. 73 од1519

Хане

29

Неженети

2

Вдовици

 

Годиш. приход

1200

Дефтер бр. 149 од 1528/29

Хане

33

Неженети

6

Вдовици

1

Годиш. приход

1608

Дефтер бр.232 од 1544/45

Хане

18

Неженети!

2

Вдовици

2

Годиш. приход

1181

 

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Петалино 42) (-) 1948

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Петалино 42) (-) 1953

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Петалино 42) (-) 1961

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Петалино 42) (-) 1971

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Петалино 42) (-) 1981

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Петалино 42) (-) 1991

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Петалино 42) (-) 1994

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Петалино (Старавина) 2002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 

 

Booking.com