РЕД JA НАРЕДИЛЕ – лирска песна

Booking.com

Ред ja наредиле
Крстана девојка:
-Меси Крсто, меси,
пет бели погачи,

три танки мазници,
пет бели кокошки.
-Турчин Асан-аго,
немој ред ме реди,
мајка не е тука,
во горните лозја,
таа ми отиде
грозје да набере,
грозје бубулина,
црна старушина.
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Велика Лавуровска, родена 1936 година во с. Груниште; во 1953 имаше 18 години
Вид на песна: семејна

Booking.com