Река Трновчица, Мариово

Booking.com

Река Трновчица или Бела Река – се состои од два крака кои се спојуваат под с. Будимирци, од каде тече кон југозапад.

Извира во месноста Бело Гротло на Ниџе на надморска височина од 1.610 м, а во Црна се влива кај кота од 500 м, со што должината на водотекот изнесува 16 км. Зафаќа слив со површина од 119 км2 и релативен пад од 69,4‰. Има долина типично клисуреста на места и со кањонски изглед.

trnovka reka 1

trnovka reka 2

 

Текст:
Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство на Република Македонија

 

Booking.com