Р’жаново (R’zanovo) – Тиквешко Мариово

Booking.com

Р’жаново се наоѓа во високиот дел на територијата на Општината Конопиште.

Селото е планинско, на надморска височина од 990 метри. За оваа населба не е водена катастарска евиденција. Селото е мало и во фаза на наполно раселување.

Број на жители по години:

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Р’жаново 156) (-) 1948

77

..

..

..

..

..

..

..

..

Р’жаново 28) (-) 1953

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Р’жаново 28) (-) 1961

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Р’жаново (Кавадарци) 1971

20

18

0

0

0

..

1

..

1

Р’жаново (Кавадарци) 1981

9

9

0

0

0

0

0

0

0

Р’жаново (Кавадарци) 1991

7

5

0

0

0

0

2

0

0

Р’жаново (Кавадарци) 1994

2

2

0

0

0

0

0

0

0

Р’жаново (Конопиште) 2002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

Booking.com