СИТНА МИ РОСА ЗАРОСИ – лирска песна

Booking.com

Ситна ми роса зароси,
овчар девојка мамеше:
– Ела девојко кај мене,
под мојта бела ресачка,

дан ти наврне лицето,
дан ти измие белило,
белило танко црвило!
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Митре Марчевски, роден  1930 година во с. Груниште, тогаш (1953) имаше 23 години.
Вид на песна: овчарска

Booking.com