СОКЛЕ СЕ ВРТИ ОКОЛУ СЕЛО – лирска песна, свадбарска

Booking.com

Сокле се врти околу село,
моме се врти околу татко:
-Ој ти татко, татко, мили татко,

продај се тебе откупи мене!
-Еј ќерко, ќерко, старо сум аро,
старо сум аро не чинам пари,
да ме купуат би сум се продал!

 

Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Неда Здравевска, родена 1910 година во с. Будимирци, а омажена во с. Груниште; во 1953 година имаше 43 години.
Вид на песна: свадбарска

Booking.com