СОНЦЕТО ТРЕПТИ ИЗГРЕВА – епска песна

Booking.com

Сонцето трепти изгрева
и на Дојчина продума:
– Стани ми стани Дојчине,
напред за Солун да ојме,

Солуна да го земеме,
Турчинот да го гониме!
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Митре Петковски – Жиовецот, роден 1878 година во с. Жиово; работел, се оженил и живеел во с. Старавина, а покасно се преженил и живеел во с. Груниште. Во 1953 тој имаше 75 години.
Вид на песна: комитска

Booking.com