Св. Никола, с. Градешница

Booking.com

Во центарот на село Градешница се наоѓа црквата Св. Никола, која е најголема од седумте цркви кои се наоѓаат во ова село.

Село Градешница е познато како село со богата Христијанска традиција и во деветнаесетиот век, особено во втората половина, кога се изградија и обновија многу цркви во Република Македонија, започнаа работите и за реконструкција на црквата Св. Никола.
Над влезот во црквата стои дека истата е обновена во 1863 г, но од кога истата постои и дали на тоа место постоела друга помала црква, сеуште не е познато.
За време на Првата светска војна, црквата ја претрпела судбината како и на сите останати куќи во селото, кога истата во голема мера била оштетена.

Св. Никола Градешница 1917

Црквата била поправена во 1923 година и фреските биле обновени во 1927 година од страна на Коста Николиќ со неговите синови Јаким и Теодосија, по потекло од Лазарополе. Црквата била осветена истата година од Јосиф – Митрополит од Битола.
Неодамна, покривот и тремот на црквата се обновени од страна на месното население.

From Church St. Nikola, village Gradesnica, Mariovo
From Church St. Nikola, village Gradesnica, Mariovo
From Church St. Nikola, village Gradesnica, Mariovo
From Church St. Nikola, village Gradesnica, Mariovo
From Church St. Nikola, village Gradesnica, Mariovo
From Church St. Nikola, village Gradesnica, Mariovo
From Church St. Nikola, village Gradesnica, Mariovo
From Church St. Nikola, village Gradesnica, Mariovo

 

Booking.com