Лирски песни

Ми те продадова, Досто, моме маријовско! – лирска песна

Се собрале, ајде, се набрале,Се собрале пусто Маријово,Се набрале кмети маријовски,Сите кмети, и земски и селски,Сите кмети, кмети маријовски,На Илинден, море, на добер ден,Се собрале село Градешница!