ТРАДИЦИОНАЛНОТО ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ВО МОРИОВО“

 

 

 

Капење

До шест месеци, детето, се капе секој ден наутро. За првите три капења во првиот ден кога малечкото се раѓа, веќе е речено. Наредните капења се исти како третиот пат кога новороденчето се капе во топла вода се сапун. Тука има еден ред при миењето на телото како што е речено порано, само треба да додадеме дека при секое капење прво му се тура вода на грбот, а потоа се мие. Тоа се правело за малечкото да ширело во грбот т.е. да има силно развиени плеќи.

По шестиот месец до навршувањето на една година се капе двапати во неделата, а потоа до навршувањето на третата година се капе еднаш неделно, а потоа на две недели еднаш.

Мајката го капе детето до навршувањето на шестата година. После шестата-седмата година нема редовно капење, ами само мајката му ја мие главата и тоа нередовно. Машките деца преку летото се капат по вировите во реките, а преку зимата скоро и не се капат.

Женските деца поредовно се мијат глава а до пубертетската возраст преку зимата капењето е исто како и кај машките, додека она што важи за машките деца преку летото, за женските деца не важи т.е. тие не се капат по реките.

Во поголемата возраст децата почнуваат да се навикнуваат редовно да си ги мијат рацете пред јадење и по јадење. Карактеристично е во овој крај, што возрасните, а поготово штом има и гостин во куќата, обавезно пред јадење и по јадење си ги мијат рацете. Оваа навика се пренесува и кај децата повеќе спонтано отколку со нарочна заангажираност од возрасните. Возрасните нарочно почнуваат да инсистираат на тоа кага веќе и децата почнуваат да јадат на иста софра со возрасните.

Спрема кажувањата, за оваа корисна навика, може да се заклучи дека миењето на рацете во опишаните случаи не се правело од денешните правила на хигиената, ами од стравопочитание кон лебот. Пред јадење рацете треба да се измијат зашто човекот покрај тоа што фаќал разни нечисти предмети, се чешал по кожата, а исто така можно е да ги фаќал и половите органи, a со такви раце “греовно” е да се фаќа лебот. Од истите причини рацете се мијат и по јадење т.е. после јадењето од лебот остануваат остатоци по рацете, а потоа со таквите раце човекот ќе се чеша, а што е најважно можеби ќе се фаќа за половите органи што не смее да биде.

Порано е речено дека преку зимата децата и не се ни капат како и возрасните. Преку зимата капењето е ретко и тоа се прави обично пред поважните религиозни празници, како што се Св. Јован и Велигден. На тие празници и машките и женските одат в црква, а не смеат да појдат неискапени и непроменети, та затоа пред тие празници оние кои ќе одат в црква обавезно се капат.

  • - - - 
Прочитајте повеќе: Туристички атракции во Мариово...
  • - - -