Врпско (Vrpsko) село во Прилепско Мариово

Booking.com

Селска слава: Свети Архангел Михаил (21 Ноември)

Врпско е мошне мало село, кое се наоѓа во североисточниот дел на територијата на Општината Витолиште, поточно во прилепскиот дел на Мариово, од десната страна на Црна Река. Селото е ридско, на надморска височина од 800 метри. Од градот Прилеп населбата е оддалечена дури 51 км. Атарот зафаќа простор од 16 км2. На него пасиштата заземаат површина од 736,1 ха, на шумите отпаѓаат 658,1 ха, а на обработливото земјиште 165,6 ха. Селото има мешовита земјоделска функција. Поради својата периферна положба, Врпско и од порано било мала населба, која што денес е, речиси, раселена.

 

Број на жители по години:

СТАТИСТИЧКИ   ПОДАТОЦИ за Мариовската нахија во

Име на селото

Врпско

Дефтер бр. 4 од 1476/77

Хане

10

Неженети

1

Вдовици

3

Годиш. приход

823

Дефтер бр. 16 од 1481/82

Хане

17

Неженети

 

Вдовици

 

Годиш. приход

691

Дефтер бр. 73 од 1519

Хане

43

Неженети

4

Вдовици

 

Годиш. приход

1843

Дефтер бр. 149 од 1528/29

Хане

36

Неженети

9

Вдовици

2

Годиш. приход

2555

Дефтер бр.232 од 1544/45

Хане

18

Неженети!

3

Вдовици

 

Годиш. приход

1555

 

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Врпско (-) 1948

124

..

..

..

..

..

..

..

..

Врпско (Витолиште) 1953

135

133

0

0

0

0

2

0

0

Врпско (Мариово) 1961

137

131

0

0

0

0

6

0

0

Врпско (Прилеп) 1971

46

44

0

0

0

0

2

0

0

Врпско (Прилеп) 1981

5

5

0

0

0

0

0

0

0

Врпско (Прилеп) 1991

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Врпско (Прилеп) 1994

2

2

0

0

0

0

0

0

0

Врпско (Витолиште) 2002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 

{gallery}vrpsko{/gallery}

Литература:

1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

 

Booking.com