ЗАВАЛИ ЏАНАМ БРЕ МИРАЈ ЛЕМО – лирска песна

Booking.com

Завали џанам бре Мирај Лемо,
од ко се дозна дека ќе умре,
он ни направи до три аири:
првиот аир – мостот на Чебрен,
вториот аир – чешма во Дуње,
третиот аир – саат во Прилеп.

.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Неда Здравевска, родена 1910 година во с. Будимирци, а омажена во с. Груниште; во 1953 година имаше 43 години.
Вид на песна: пролетна (извикана)

Booking.com