Откријте го Мариово

Мајден (Majden) село во Мариово

Мајден се наоѓа во областа Витачево, јужно од Кавадарци, а на територијата на Општината Конопиште. Селото е планинско, на надморска височина од 780 метри. За него не постојат аграрни податоци, бидејќи не се води во катастарската евиденција.

(more…)

Continue Reading

Рожден (Rozden) село во Тиквешко Мариово

Рожден се наоѓа на крајниот југозападен дел на територијата на Општината Конопиште, под источната падина на планината Козјак. Селото е планинско, на надморска височина од 920 метри. Атарот е мошне голем и зафаќа простор од 81,9 км2.

(more…)

Continue Reading

Крај на содржината

Нема повеќе страници

Close Menu