Мариово е природна целина, ридско планински предел кој приближно го зафаќа јужниот и дел од централниот дел на Република Македонија.

Не пропуштајте во Мариово