„Народната носија во Мариово“ – Воислав С. Радовановиќ – 1935 г – фото галерија

Booking.com
Научната студија “Народна ношња у Маријову” објавена во 1935 година од страна на Воислав С. Радовановиќ (Војислав С. Радовановић) е една од најобемните студии од ваков вид во јужнословенската книжевност воопшто.
Воислав С. Радовановиќ (27 јануари 1894 – 26 април 1957) бил еден од најзначајните српски и југословенски научници на 20 век. Бил студент, а подоцна и асистент на познатиот српски географ, проф. Д-р Јован Цвијиќ (Јован Цвијић). Иако по струка бил геоморфолог, тој исто така истражувал и други дисциплини како што се антропогеографија, етнологија, географија и историја. Автор бил на голем број научни трудови, а неговата докторска дисертација имала наслов “Тиквеш и Рајец”.
Воислав Радовановиќ голем дел од своето истражување го посветил на регионот Мариово. Автор е на позната збирка песни “„Мариовци у песми, причи и шали“ (Зборник за етнографију и фолклор Јужне Србије и суседних области I, Скопље (1931). стр. 65-231).
Во оваа група е и научната студија “Народна ношња у Маријову”, од каде потекнуваат и фотографиите во оваа објава.
Војислав С. Радовановић (27.01.1894 – 26.04.1957)
Извор на фотографиите:  (В.Радовановиќ – “Народна ношња у Маријову” – Гласник скопског друштва, књ. XIV, Одљење друштвених наука 8, Скопље 1935, 107 – 179
Macedonian national costumes from Mariovo region

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 2

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 3

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 4

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 5

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 6

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 7

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 8

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 9

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 10

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 11

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 12

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 13

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 14

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 15

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 16

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 17

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 18

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 19

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 20

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 21

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 22

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 23

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 24

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 25

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 26

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 27

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 28

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 29

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 30

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 31

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 32

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 33

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 34

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 35

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 36

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 37

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 38

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 39

 

Macedonian national costumes from Mariovo region 40
Booking.com